Ouderparticipatie en medezeggenschap

1. ouders
Wat gebeurt er op school? Welke initiatieven nemen scholen nu om de ouders te informeren en te betrekken bij het reilen en zeilen van een school en van hun kind op die school? Welke organen en middelen van participatie zijn er? Hoe proberen leerkrachten de ouders te bereiken? Het is bekend dat kinderen brieven van de school niet altijd aan hun ouders afgeven, zeker niet als het met het kind niet goed gaat op school of als de ouders sowieso al weinig betrokken zijn bij de school. Het is de bedoeling de ouders ‘weerbaar’ te maken en hen te stimuleren meer energie te steken in de school loopbaan van hun kind én in de school zelf.

2.Huiswerk & vrije tijd

De meeste kinderen gaan liever iets anders doen dan huiswerk maken in hun vrije tijd. Bovendien hebben sommige allochtone leerlingen geen kans of geen plek om thuis rustig huiswerk te kunnen maken. Naar aanleiding hiervan zijn de huiswerk begeleidingklassen onder meer ontstaan. Maar daarmee is de kous niet af: de rol van de ouders bij vrije tijdsbesteding en het maken van huiswerk is belangrijker dan vaak gedacht wordt. Bovendien is een nuttige besteding van de vrije tijd heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Zo kan sporten voor geestelijke rust en sociale contacten zorgen. Wat is ‘nuttige’ vrije tijdsbesteding? Hoe kunnen ouders hun kind helpen bij het maken van huiswerk?

Wat zijn de resultaten van de huiswerk begeleiding tot nu toe eigenlijk? Is een combinatie van huiswerk begeleiding en het aanbieden van een vorm van vrije tijdsbesteding nodig of wenselijk?
3. Schoolkeuze basis – en voortgezet onderwijs

In Nederland lijken de mogelijkheden na de basisschool en de middelbare school oneindig! Toch is er onder allochtone ouders vaak nog een hoop onbekendheid over deze mogelijkheden. Op deze bijeenkomst wordt dan ook voorlichting gegeven over schoolkeuze en beroepskeuze aan de ouders.

4. Kinderen en Media

Kinderen zijn dol op televisie, computers en internet oefenen is een grote aantrekkingskracht voor kinderen. Logisch en begrijpelijk. De leeftijd dat kinderen gebruik maken van de computer wordt steeds jonger. Daarom is het verstandig om de kinderen hierin te begeleiden.

Er wordt informatie gegeven over onder andere ‘de rol van internet als vrijetijdsbesteding en als informatiebron voor religie en politiek, verschillende Nederlandse en buitenlandse websites, het effect van internetfora, internet als propagandamiddel door extreme groepen.

5. Opvoeden in twee culturen (discussiebijeenkomst)

De gevolgen van het opgroeien in twee culturen op het gedrag en de houding van kinderen moet centraal staan bij de bijeenkomst. De voorlichter zal aandacht besteden aan opvoeding in land van herkomst, opvoeding in Nederland, beïnvloeding door derden, verantwoordelijkheid van ouders, factoren die van invloed zijn op het gedrag van kinderen.’

Naar aanleiding van de informatie van de voorlichter wordt natuurlijk gesproken en gediscussieerd over hoe de ouders hun kinderen het best kunnen begeleiden in het opgroeien in twee culturen.

Ouders achten zichzelf over het algemeen in hoge mate verantwoordelijk voor een goede opvoeding van hun kinderen, maar ze hebben vaak te weinig aansluiting bij de Nederlandse maatschappij. Op deze bijeenkomst wordt voorlichting gegeven over de ontwikkeling van het kind, waarbij mede wordt ingegaan op de verschillende vaardigheden die kinderen ontwikkelen en waarop de thuissituatie en de school en de schoolcultuur van invloed zijn.