Marokkaanse ouderen

Achtergrond

Marokkaanse ouderen lijken qua maatschappelijke positie veel op de Turkse ouderen in Nederland. Marokkaanse ouderen wonen vaak op hogere leeftijd in een huishouden met kinderen. Ook hier is dit voor een deel het gevolg van het feit dat het leeftijdsverschil tussen Marokkaanse mannen en vrouwen vaak groot is. Bij 30% van de Marokkaanse ouderen is de man 11 of meer jaar ouder dan zijn echtgenoot. 95% van de Marokkaanse mannen kwam naar Nederland, meestal in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw om in Nederland te werken. De vrouwen volgden meestal 10 jaar later in het kader van gezinshereniging. Marokkaanse ouderen gaan, in vergelijking met andere migrantengroepen, vaak langdurig (langer dan 3 maanden) terug naar Marokko. Toch geeft een grote groep Marokkaanse ouderen aan dat zij voorgoed in Nederland wil blijven wonen (60%). Bijna 30% kiest voor pendelen tussen Nederland en Marokko.

Net als bij Turkse ouderen is er een duidelijke scheiding tussen het leven van de Turkse mannen en vrouwen. De ervaring leert dat het voorlichtingsprogramma het beste gescheiden aangeboden kan worden. Het programma voor mannen kan beter door een man gegeven wordt en voor vrouwen door een vrouw.

Arbeidspositie

Marokkaanse ouderen hebben nauwelijks een opleiding genoten: 90% zegt geen opleiding te hebben. Slechts een klein deel van de Marokkaanse mannen heeft werk (15%) of is werkzoekend (15%); een grote groep krijgt een WAO-uitkering. De meeste Marokkaanse vrouwen zijn huisvrouw (86%) en hebben nooit betaald werk gedaan.

Gezondheid

Van alle migrantenouderen oordelen Marokkaanse ouderen het meest negatief en signaleren zij veel beperkingen: 79 % is van oordeel dat hun gezondheid matig tot slecht is en driekwart geeft aan te kampen te hebben met matig tot ernstige beperkingen. Alhoewel zij hun gezondheid slechter achten dan Turkse ouderen maken zij minder gebruik van medische voorzieningen dan de Turkse ouderen.

Woonsituatie

Marokkaanse ouderen verkeren in een vergelijkbare woonsituatie als de Turkse ouderen. Maar weinig Marokkaanse ouderen wonen in een woning speciaal voor ouderen.

Zorg en Welzijn

Ook wat betreft andere voorzieningen zoals thuiszorg en ondersteunende welzijnsvoorzieningen is er een ondergebruik bij de Marokkaanse ouderen. Marokkaanse ouderen zijn wel beter dan Turkse ouderen op de hoogte van of bekend met de thuiszorg (85%): tweederde van de ouderen vraagt geen hulp omdat ze door familie geholpen worden en een derde van de ouderen weet niet hoe ze hulp van de thuiszorg moeten aanvragen. Wat betreft ondersteunende welzijnsvoorzieningen maken Marokkaanse ouderen alleen gebruik van het algemeen maatschappelijk werk en van rechtshulp.